Stamreeks

Stamreeks fam. Aalders

I Johan Aalderks , ovl 1689 Mittling-Mark. Hij was wrs gehuwd met Grietje Ibelings. Uit dit huwelijk o.a.

II. Aalderik Jans , geb. Mittling ongeveer 1685, tr. Mark 21-10-1708 Eite Mennen , geb. Mark 1690, overl. ald.02-05-1733, dr. van Menne Cornelis en Wopke Janssen. Uit dit huwelijk o.a.:

III. Jan Aalderks, geb. Mittling-Mark 29-09-1709, overl. Ihrhove 08-04-1779, tr. Mitling13-02-1752 Geeske Jacobs, geb. Ihrhove 15-02-1722, overl. Ihrhove 30-05-1791, dr. van Jacob Janssen en Grietje Jans. Uit dit huwelijk vijf kinderen, w.o.:

IV Jacob Janshen Aalderks, geb. Ihrhove 16 okt. 1762, jeneverstoker, tr. Leer 3 mei 1791 Harmina Janshen Heeren, geb. Ihrhove 27 aug. 1767, d.v. Jan Heeren en Berentje Ibelings. Uit dit huwelijk drie kinderen, w.o.:

V. Gerhard Aalders (Ahlers, Alers), geb. Leer 25 aug. 1795, achtereenvolgens kantoorbediende, koffieschenker, koffiehuishouder, klerk bij de provinciale griffie, boekverkoper en geëmployeerde ter provinciale griffie, ovl. Leeuwarden 16 maart 1841, tr. Leeuwarden 28 april 1819 Geertruida Buchner, geb. Leeuwarden 6 april 1795, ovl. Amsterdam 27 april 1856, d.v. Johannes Christiaan Buchner, officier, en Grietje Sidonius Nauta, koffieschenkster. Uit dit huwelijk vier kinderen, w.o.:

VI. Johannes Christiaan Aalders, geb. Leeuwarden 4 jan. 1823, smid, later papierhandelaar, koopman in medische instrumenten, vrijmetselaar, ovl. Amsterdam 9 juni 1886, tr. 1e Amsterdam 27 juli 1848 Johanna Henderika Le Clercq, geb. Groningen 6 maart 1826, ovl. Amsterdam 19 mei 1851, d.v. Anthonie le Clercq, apotheker, en Pieterdina Houwing; tr. 2e Amsterdam 25 sept. 1851 Helena Maria Henriëtte Madelaine Cocheret de la Morinière, geb. ’s Hertogenbosch 12 febr. 1826, ovl. Eemnes 25 maart 1907, d.v. ds. Jean Daniel Cocheret de La Mormière, predikant, en Helena Maria Mumkes. Uit beide huwelijken kinderen w.o. uit het tweede:

VII. Ds. Gerhard Jan Daniël Aalders, geb. Amsterdam 17 juni 1855, koopman o.a. in medische instrumenten en apothecaire behoeften te Amsterdam, studie theologie in Kampen (1891-1895), herv., later chr. geref., geref., predikant te Gouda (1895), Elburg (1897), Nieuw Dordrecht (1900), Dussen (1903), Wolphaartsdijk (1908) en Achlum (1910), emeritus (1920), ovl. Hilversum 8 sept. 1926, tr. Londen 17 maart 1879 (Amsterdam 15 dec. 188 1) Mary Ann Elisabeth Davis, geb. St. George Bloornsbury (Middlesex, GB) 12 maart 1850, ovl. Hilversum 5 juni 1927, d. v. James John Davis, smid, en Sarah Samsom.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhard Charles, hoogleraar VU

2. Johannes Christiaan, predikant

3. Henry William, onderwijzer

Nadere informatie op aanvraag

"Ik schuil bij U, o Vader, God! En als de dood mij vinden mocht vandaag of morgen, dan vindt hij mij bij U! en wordt dan nu de vriend en de bevrijder, die 't aards versleten kleed gaat bergen waar het thuisbehoort... in aarde's schoot. Het nieuwe ligt gereed, 't sneeuw witte" Wilma Vermaat